ΤΑΜΕΙΟΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
(MOTOR INSURERS΄ FUND ή M.I.F.)

Ίδρυση του Ταμείου

Μετά από την εισαγωγή της υποχρεωτικής ασφάλισης Μηχανοκινήτων Οχημάτων στην Κύπρο το 1957, αρκετοί ιδιοκτήτες ή οδηγοί οχημάτων, για διάφορους λόγους και κατά παράβαση του σχετικού Νόμου, κυκλοφορούσαν χωρίς να έχουν σε ισχύ ασφαλιστική κάλυψη. Ως αποτέλεσμα της κατάστασής αυτής τα θύματά τους έμεναν χωρίς καμία αποζημίωση και αυτό δημιουργούσε ένα κοινωνικό πρόβλημα που ο περί Ασφαλιστικών Εταιρειών Νόμος του 1967, που τέθηκε σε εφαρμογή το 1969, είχε σκοπό του να επιλύσει με σχετική διάταξη. Το άρθρο 55 του Νόμου αυτού έδινε στον Υπουργό Οικονομικών την εξουσία να δημιουργήσει, άν ήθελε, ένα ταμείο από το οποίο θα καλύπτονταν τα θύματα αυτά. Ο τότε Υπουργός Οικονομικών, με πρότυπο το Motor Insurers΄ Bureau (M.I.B.) της Αγγλίας, ανάθεσε στις Ασφαλιστικές Εταιρείες τη δημιουργία τέτοιου Ταμείου. Έτσι, στις 18 Φεβρουαρίου 1969, το Ταμείο Ασφαλιστών Μηχανοκινήτων Οχημάτων εγγράφηκε στον Έφορο Εταιρειών ως Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης με Εγγύηση, όπως ακριβώς και το πρότυπό του της Αγγλίας και είχε ως μέλη όλες τις Ασφαλιστικές Εταιρείες που διεξήγαγαν τότε στην Κύπρο ασφαλιστικές εργασίες Μηχανοκινήτων Οχημάτων.


Σκοποί του Ταμείου

Το Ταμείον Ασφαλιστών Μηχανοκινήτων Οχημάτων δεσμεύεται έναντι του Υπουργού Οικονομικών με Συμφωνία (γνωστή ως «Βασική Συμφωνία») όπως καταβάλλει, κάτω από ορισμένες προϋποθέσεις, αποζημιώσεις προς τρίτους σε σχέση με ευθύνη:

(α) ανασφάλιστων οδηγών

(β) αγνώστων οδηγών και

(γ) οδηγών που τυγχάνουν ασφαλισμένοι με αφερέγγυα ασφαλιστική εταιρεία.

Τα άρθρα 27 μέχρι 35 του περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων (Ασφάλιση Ευθύνης έναντι Τρίτου) Νόμου (Ν.96 (Ι) 2000), είναι σχετικά.

Η Βασική Συμφωνία και η Νομοθεσία προβλέπουν ότι το Ταμείον Ασφαλιστών Μηχανοκινήτων Οχημάτων αποτελεί και το «Κυπριακό Γραφείο Διεθνούς Ασφάλισης», ως αποτέλεσμα της ένταξης της Κύπρου στο Σύστημα Πράσινης Κάρτας από 1 Ιουνίου 1996. Ως Κυπριακό Γραφείο Διεθνούς Ασφάλισης το Ταμείο εγγυάται τις υποχρεώσεις των εταιρειών μελών του και γενικά των ιδιοκτητών αυτοκινήτων με Κυπριακούς αριθμούς εγγραφής σε σχέση με ατυχήματα που συμβαίνουν στις χώρες που αποτελούν μέλη του Συστήματος Πράσινης Κάρτας.

Επιπρόσθετα το Ταμείο εγγυάται σε σχέση με οποιονδήποτε όχημα που φέρει πινακίδες εγγραφής της Κυπριακής Δημοκρατίας που κυκλοφορεί εντελώς ανασφάλιστο σε οποιανδήποτε χώρα-μέλος της «Πολυμερούς Συμφωνίας», ότι το θύμα θα αποζημιωθεί από το «Κυπριακό Γραφείο».

Παράλληλα με την Βασική Συμφωνία, βρίσκεται σε ισχύ και η «Εσωτερική Συμφωνία» μεταξύ του Ταμείου και των μελών του. Η Εσωτερική Συμφωνία προβλέπει, μεταξύ άλλων, τον τρόπο χειρισμού απαιτήσεων, την ανάληψη από τις ασφαλιστικές εταιρείες ορισμένων υποχρεώσεων που εξαιρούνται από τα συμβόλαιά τους, τον τρόπο επίλυσης διαφορών και τον τρόπο είσπραξης και καταβολής του επασφαλίστρου.

Το Ταμείον Ασφαλιστών Μηχανοκινήτων Οχημάτων διευθύνεται από δεκαμελές Διοικητικό Συμβούλιο, που απαρτίζεται από τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο και 8 Μέλη. Η εκλογή των μελών του Συμβουλίου γίνεται κάθε χρόνο κατά την Ετήσια Γενική Συνέλευση. Ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος του Ταμείου, εκλέγονται από το ίδιο το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την πρώτη του συνεδρία.

Οι εργασίες του Ταμείου διεκπεραιώνονται από τον Γραμματέα /Διευθυντή και τους άλλους αρμόδιους λειτουργούς, που εργοδοτούνται πάνω σε μόνιμη βάση.
Πόροι του Ταμείου

Με βάση το άρθρο 3 του Μνημονίου της Βασικής Συμφωνίας με τον Υπουργό Οικονομικών, το Ταμείο εισπράττει επασφάλιστρο από τους ασφαλισμένους (μέσω των ασφαλιστικών εταιρειών), που καθορίζεται σύμφωνα με τις κατά καιρούς οδηγίες του Υπουργού Οικονομικών, που εκδίδονται μετά από συνεννόηση με το Ταμείο και βασίζονται στις ανάγκες του Ταμείου.

Το ποσοστό επί των ασφαλίστρων από την 1η Ιανουαρίου 2001 μέχρι σήμερα είναι καθορισμένο στο 5% (μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2000 ήταν 3%).

Τα εισπραχθέντα επασφάλιστρα καταβάλλονται από τις ασφαλιστικές εταιρείες προς το Ταμείον Ασφαλιστών Μηχανοκινήτων Οχημάτων, «μέσα σε δύο ημερολογιακούς μήνες από το τέλος κάθε τριμηνίας». (Εσωτερική Συμφωνία, Παράγραφος 10).
Μέλη του Ταμείου

Τα μέλη του Ταμείου μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2005 ήταν 23 Ασφαλιστικές Εταιρείες, συμπεριλαμβανομένης και μιας Αγγλικής Ασφαλιστικής Εταιρείας που λειτουργεί στην Κύπρο υπό καθεστώς Ελεύθερης Παροχής Υπηρεσιών.
Εργασίες του Ταμείου και ποσά που καταβλήθηκαν

Από της ίδρυσής του μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2005, το Ταμείο κατέβαλε συνολικά υπό μορφή αποζημιώσεων ποσό 23 περίπου εκατομμυρίων λιρών, τα 8 εκατομμύρια από τα οποία αφορούσαν υποχρεώσεις εταιρειών που πτώχευσαν.


ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΟΥ ΑΣΚΟΥΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

ALLIANZ HELLAS INSURANCE CO. S.A.
ALTIUS INSURANCE LTD
AIG INSURANCE LTD
ATLANTIC INSURACNE CO LTD
COMMERCIAL GENERAL ASS. LTD
COSMOS INSURANCE CO LTD
ETHNIKI GENERAL INSUR. (CYPRUS)
EUROSURE INSURANCE CO LTD
GAN DIRECT INSURANCE LTD
GENERAL INSURANCE OF CYPRUS
PRIME INSURANCE
HYDRA INSURANCE CO LTD
KENTRIKI INSURANCE CO LTD
CNP ASFALISTIKI LIMITED
TRUST INTERNAT. INSUR. COMPANY (CYPRUS) LTD
MINERVA INSURANCE CO LTD
OLYMPIC INSURANCE CO LTD
PANCYPRIAN INSURANCE LTD
PROGRESSIVE INSURANCE CO LTD
ROYAL CROWN INSURANCE CO LTD
YDROGIOS INSURANCE CO LTD
TRADWISE INSURANCE COMPANY
LUMEN INSURANCE
CATLIN INSURANCE COMPANY(U.K.) LTD


Στην Κύπρο λειτουργεί επίσης και η Κοινοπραξία Ασφαλιστών Οχημάτων Δημόσιας Χρήσης (Cyprus Hire and Rejected Risks Pool) η οποία ασφαλίζει εκ μέρους όλων των ασφαλιστικών εταιρειών οχήματα δημόσιας χρήσης, όπως ταξί, λεωφορεία καθώς και οδηγούς που δεν θεωρούνται ως “αποδεκτοί κίνδυνοι” για ασφάλιση από ασφαλιστικές εταιρείες.