4Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΔΗΓΙΑ (2000/26/ΕΚ)

Η 4η Οδηγία για τα Μηχανοκίνητα Οχήματα θεσπίζει ειδικές διατάξεις που εφαρμόζονται σε ζημιωθέντες που διαμένουν σε ένα κράτος μέλος και δικαιούνται αποζημίωση για οποιαδήποτε ζημιά ή σωματική βλάβη από τροχαία ατυχήματα που συνέβησαν σε κράτος άλλο από εκείνο στο οποίο διαμένει ο ζημιωθείς ή σε τρίτες χώρες, τα εθνικά Γραφεία των οποίωσυμμετέχουν στο σύστημα Πράσινης Κάρτας, εφόσον τα ατυχήματα προκαλούνται από οχήματα που συνήθως σταθμεύουν και είναι ασφαλισμένα σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ως αποτέλεσμα, θεσμοθετήθηκε ο διορισμός αντιπροσώπων κάθε ασφαλιστικής επιχείρησης σε όλα τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης,με σκοπό τον χειρισμό απαιτήσεων στην χώρα του ζημιωθέντα. Για τον εντοπισμό του αντιπρόσωπου σε κάθε χώρα μέλος του Συστήματος Πράσινης Κάρτας, θεωρήθηκε αναγκαία η δημιουργία Κέντρου Πληροφοριών σε κάθε κράτος.


ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΤΙΣ ΑΛΛΕΣ ΧΩΡΕΣ

Austria Verband der Versicherungsunternehmen
Österreichs
Schwarzenbergplatz 7
A-1030 Wien
Tlf.: +43 1 / 711 56 0 Fax: +43 1 / 711 56 270
kzauskuenfte@vvo.at
www.vvo.at
Belgium F.C.G.B.
Rue de la Charité 33 Bte 1
B-1210 Bruxelles
Tlf.: +32 2 287 18 11 Fax: +32 2 287 18 00
info@fcgb-bgwf.be
www.fcgb-bgwf.be
Cyprus Director of the Road Transport Department
Cyprus Information Center
CY-1425 Nicosia
Tlf.: +357 22 807 168 Fax: +357 22 807 105
roadtransport@rtd.mcw.gov.cy
rtd.mcw.gov.cy/infocentre
Czech Republic Ceská kancelár pojistitelu
(Czech Insurers´ Bureau)
Stefánikova 248/32
150 00 Praha 5
Tlf.: +420 221 413 111 Fax: +420 221413 760
ic.request@ckp.cz
www.ckp.cz
Estonia Eesti Liikluskindlustuse Fond
Estonian Traffic Insurance Fund
Mustamäe tee 44
10621 Tallinn
Tlf.: +372 667 1800 Fax: +372 667 1801
lkf@lkf.ee
www.lkf.ee
Finland LIIKENNEVAKUUTUSKESKUS
Finninsh Motor Insurers´ Centre
Bulevardi 28
FIN-00120 Helsinki
Tlf.: +358 9 6804 0611 Fax: +358 9 6804 0474
lvk.ic@vakes.fi
www.lvk.fi/ic
France AGIRA - Organisme d´information
11, rue de la Rochefoucauld
F-75431 Paris Cedex 09
Tlf.: Fax: +33 1 53 32 24 74
orginfo@agira.asso.fr
www.bcf.asso.fr
Germany GDV Dienstleistungs- GmbH & Co.KG
Zentralruf der Autoversicherer
Glockengießerwall 1
D-20095 Hamburg
Tlf.: Fax: +49 40 33 965 401
request@zentralruf.de
www.zentralruf.de
Great Britain Motor Insurers´ Bureau(MIB)
Linford Wood House
6-12 Capital Drive
GB-MK14 6XT Linford Wood/Milton Keynes
Tlf.: +44 87 02 41 67 32 Fax: +44 19 08 48 17 95
ukinfocentre@mib.org.uk
www.mib.org.uk
Greece Kyriakos Tsenidis - The Greek Information Center
Ministry of Development - General Secretariat of Trade
Cannigos Square
GR-101 81 Athènes
Tlf.: +30 210 38 40 595 Fax: +30 210 38 27 734
tsenidis@gge.gr
www.gge.gr
Hungary Hungarian Motor Insurance Bureau
POB 119
H-1366 Budapest 5
Tlf.: +36 1 266 1928 Fax: +36 1 266 1382
mabiszgki@hunmib.mabisz.hu
www.mabisz.hu
Iceland ALPJÓDLEGAR BIFREIDATRYGGINGAR Á ISLANDI
International Motor Insurance in Iceland
Sudurlandsbraut 6
IS-108 Reykjavik
Tlf.: +354 568 16 12 Fax: +354 568 96 64
sit@sit.is
www.sit.is
Ireland Motor Insurers Bureau of Ireland
Insurance House
39 Molesworth St.
Dublin 2
Tlf.: +353 1 676 99 44 Fax:
info@mibi.ie
www.mibi.ie
Italy CONSAP S.P.A. Centro di informazione Italiano
Via Yser 14
I-00198 Roma
Tlf.: +39 06 85 796 422 Fax: +39 06 85 796 270
infocenter@consap.it
www.consap.it
Latvia The Traffic Bureau of Latvia (Motor Insurers´Bureau of Latvia 9, Lomonosova Str. 1019 Riga, Latvia Tlf.: + 371 7 114300 Fax: + 371 7 24 18 62 tab@ltab.lv
www.sb.gov.lv
Liechtenstein/
Switzerland
NBI/NGF
Information Centre CH/FL
P.O. Box
CH-8085 Zurich
Tlf.: +41 1 628 89 30 Fax: +41 1 628 60 69
nbingf@zurich.ch
www.nbingf.ch
Lithuania Motor Insurers´ Bureau of the Rebublic
of Lithuania
Algirdo 38
LT-03606 Vilnius
Tlf.: 00 370 5216 2860 Fax: 00 370 5216 2859
ic@cab.lt
www.cab.lt
Luxembourg Fonds de Garantie Automobile
75, Rue de Mamer
L-8081 Bertrange
Tlf.: +352 45 88 36 Fax: +352 26 31 01 54
fgalux@pt.lu
www.fga.lu
Malta The Malta Transport Authority
5a, Maison Road
CMR 02 Floriana, Malta
Tlf.: +356 21 295 739 Fax: +356 25608167
insurance.ic-malta@maltatransport.com
Norway Norwegian Motor Insurers´ Bureau
Postboks 2551 Solli
N-0202 Oslo
Tlf.: +47 22 04 86 00 Fax: +47 22 56 21 16
post@tff.no
www.tff.no
Poland Polish Motor Insurers´
ul. Swietokrzyska 14
00-950 Warsawa
Tlf.: +48 22 551 51 01 Fax: +48 22 551-51-99
centrum@pbuk.pl
www.pbuk.pl
Portugal Instituto de Seguros de Portugal
Departamento de Atendimento e Comunicação
Av. da República, 59 - 2º
P-1050-189 Lisboa
Tlf.: +351 21 791 35 30 Fax: +351 21 793 54 80
p_infocentre@isp.pt
www.isp.pt
Slovakia Slovenská Kancelária Poisto´vatel´ov
Trnavska Cesta 82
826 58 Bratislava 29
Tlf.: +421 02 4445 5452 Fax: +421 02 4444 1632
ic@spk.sk
www.skp.sk
Slovenia Slovenian Insurance Association
Slovensko zavarovalno zdruzenje
Zelezna cesta 14
POBox 2512
SLO-1001 Ljubljana
Tlf.: +386 1 43 77 098 Fax: +386 1 47 35 692
info.center@zav-zdruzenje.si
www.zav-zdruzenje.si
Spain Consorsio de Compensación de Seguros
Po. de la Castellana, 32
E-28046 Madrid
Tlf.: +34 91 339 57 17 Fax: +34 91 339 55 14
iccs@consorseguros.es
www.consorseguros.es
Sweden Trafikförsäkringsföreningen
Swedish Motor Insurers´ Bureau
Tullgårdsgatan 12
S-115 87 Stockholm
Tlf.: +46 8 783 70 00 Fax: +46 8 660 76 91
ic@tff.se
www.tff.se
Netherlands Nederlands Bureau Motorrijtuigverzekeraars
Postbus 3003
NL-2280 MG Rijswijk
Tlf.: +31 70 340 82 80 Fax: +31 70 340 82 01
infocentre@nlbureau.nl
www.nlbureau.nl